var MC_Matrix = new Array(); MC_Matrix[0] = new Array(); MC_Matrix[0]["id"] = "1"; MC_Matrix[0]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[0]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[0]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[0]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[0]["nom"] = "Entête"; MC_Matrix[0]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[0]["codeintitule"] = ""; MC_Matrix[0]["icone"] = ""; MC_Matrix[0]["actionJS"] = "headerlineadd('{headericone}','{typnodename} ({id})','{typnode}{typfolder}')"; MC_Matrix[0]["condition"] = ""; MC_Matrix[1] = new Array(); MC_Matrix[1]["id"] = "2"; MC_Matrix[1]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[1]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[1]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[1]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[1]["nom"] = "Créer un dossier standard"; MC_Matrix[1]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[1]["codeintitule"] = "CREATE_FOLDER_STANDARD"; MC_Matrix[1]["icone"] = "folder.gif"; MC_Matrix[1]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.0','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[1]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[2] = new Array(); MC_Matrix[2]["id"] = "42"; MC_Matrix[2]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[2]["listtypfolder"] = "9"; MC_Matrix[2]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[2]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[2]["nom"] = "Créer un modèle d'envoi personnel"; MC_Matrix[2]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[2]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_USERDATA"; MC_Matrix[2]["icone"] = "fiche.gif"; MC_Matrix[2]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'12','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[2]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[3] = new Array(); MC_Matrix[3]["id"] = "46"; MC_Matrix[3]["listtypnode"] = "1,15"; MC_Matrix[3]["listtypfolder"] = "11"; MC_Matrix[3]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[3]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[3]["nom"] = "Créer une réponse"; MC_Matrix[3]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[3]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_ANSWER"; MC_Matrix[3]["icone"] = "I_REPONSE.gif"; MC_Matrix[3]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'16','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[3]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[4] = new Array(); MC_Matrix[4]["id"] = "47"; MC_Matrix[4]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[4]["listtypfolder"] = "10"; MC_Matrix[4]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[4]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[4]["nom"] = "Créer une liste de réponses"; MC_Matrix[4]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[4]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_LISTANSWER"; MC_Matrix[4]["icone"] = "I_LISTES_REPONSES.gif"; MC_Matrix[4]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.11','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[4]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[5] = new Array(); MC_Matrix[5]["id"] = "50"; MC_Matrix[5]["listtypnode"] = "14"; MC_Matrix[5]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[5]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[5]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[5]["nom"] = "Créer un groupe de question"; MC_Matrix[5]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[5]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_QUESTIONGROUP"; MC_Matrix[5]["icone"] = "I_AUDIT.gif"; MC_Matrix[5]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'18','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[5]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[6] = new Array(); MC_Matrix[6]["id"] = "48"; MC_Matrix[6]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[6]["listtypfolder"] = "10"; MC_Matrix[6]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[6]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[6]["nom"] = "Créer une liste de réponses"; MC_Matrix[6]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[6]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_LISTANSWER_DYNAMICS"; MC_Matrix[6]["icone"] = "I_LISTES_REPONSES_DYNAM.gif"; MC_Matrix[6]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'17','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[6]["condition"] = "!INTRASH,ISADMINISAGRI"; MC_Matrix[7] = new Array(); MC_Matrix[7]["id"] = "45"; MC_Matrix[7]["listtypnode"] = "14,18,10"; MC_Matrix[7]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[7]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[7]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[7]["nom"] = "Créer une question"; MC_Matrix[7]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[7]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_QUESTION"; MC_Matrix[7]["icone"] = "I_QUESTION.gif"; MC_Matrix[7]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'15','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[7]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[8] = new Array(); MC_Matrix[8]["id"] = "1004"; MC_Matrix[8]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[8]["listtypfolder"] = "104"; MC_Matrix[8]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[8]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[8]["nom"] = "Créer un dossier Produit"; MC_Matrix[8]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[8]["codeintitule"] = "Ajouter un dossier Produit"; MC_Matrix[8]["icone"] = "100004_close.gif"; MC_Matrix[8]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.104','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[8]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[9] = new Array(); MC_Matrix[9]["id"] = "1006"; MC_Matrix[9]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[9]["listtypfolder"] = "0"; MC_Matrix[9]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[9]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[9]["nom"] = "Créer un dossier Slider"; MC_Matrix[9]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[9]["codeintitule"] = "Ajouter un dossier Slider"; MC_Matrix[9]["icone"] = "100004_close.gif"; MC_Matrix[9]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.106','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[9]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[10] = new Array(); MC_Matrix[10]["id"] = "36"; MC_Matrix[10]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[10]["listtypfolder"] = "0,1,6"; MC_Matrix[10]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[10]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[10]["nom"] = "Céer un dossier actualité"; MC_Matrix[10]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[10]["codeintitule"] = "CREATE_FOLDER_NEWS"; MC_Matrix[10]["icone"] = "folder_actu.gif"; MC_Matrix[10]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.6','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[10]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[11] = new Array(); MC_Matrix[11]["id"] = "38"; MC_Matrix[11]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[11]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[11]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[11]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[11]["nom"] = "Créer un agenda"; MC_Matrix[11]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[11]["codeintitule"] = "CREATE_FOLDER_DIARY"; MC_Matrix[11]["icone"] = "I_DIARY.gif"; MC_Matrix[11]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'1.7','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[11]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[12] = new Array(); MC_Matrix[12]["id"] = "6"; MC_Matrix[12]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[12]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[12]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[12]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[12]["nom"] = "Créer un dossier externe"; MC_Matrix[12]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[12]["codeintitule"] = "CREATE_FOLDER_EXTERNAL"; MC_Matrix[12]["icone"] = "folder_link.gif"; MC_Matrix[12]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'2','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[12]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[13] = new Array(); MC_Matrix[13]["id"] = "7"; MC_Matrix[13]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[13]["listtypfolder"] = "0,1,5"; MC_Matrix[13]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[13]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[13]["nom"] = "Créer une fiche externe"; MC_Matrix[13]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[13]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_EXTERNAL"; MC_Matrix[13]["icone"] = "fiche_link.gif"; MC_Matrix[13]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'3','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[13]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[14] = new Array(); MC_Matrix[14]["id"] = "8"; MC_Matrix[14]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[14]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[14]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[14]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[14]["nom"] = "Créer une fiche"; MC_Matrix[14]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[14]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_STANDARD"; MC_Matrix[14]["icone"] = "fiche.gif"; MC_Matrix[14]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'4','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[14]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[15] = new Array(); MC_Matrix[15]["id"] = "41"; MC_Matrix[15]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[15]["listtypfolder"] = "8"; MC_Matrix[15]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[15]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[15]["nom"] = "Créer une publicité"; MC_Matrix[15]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[15]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_AD"; MC_Matrix[15]["icone"] = "fiche.gif"; MC_Matrix[15]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'11','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[15]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[16] = new Array(); MC_Matrix[16]["id"] = "9"; MC_Matrix[16]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[16]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[16]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[16]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[16]["nom"] = "Créer un fichier joint"; MC_Matrix[16]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[16]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_JOIN"; MC_Matrix[16]["icone"] = "fiche_joint.gif"; MC_Matrix[16]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'5','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[16]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[17] = new Array(); MC_Matrix[17]["id"] = "10"; MC_Matrix[17]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[17]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[17]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[17]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[17]["nom"] = "Créer un EIP"; MC_Matrix[17]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[17]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_BIBLIFILE"; MC_Matrix[17]["icone"] = "bibli_theme.gif"; MC_Matrix[17]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'6','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[17]["condition"] = "!INTRASH,ISADMINISAGRI"; MC_Matrix[18] = new Array(); MC_Matrix[18]["id"] = "43"; MC_Matrix[18]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[18]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[18]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[18]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[18]["nom"] = "Créer un lot d'enquêtes"; MC_Matrix[18]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[18]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_MULTIAUDIT"; MC_Matrix[18]["icone"] = "I_AUDITS.gif"; MC_Matrix[18]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'13','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[18]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[19] = new Array(); MC_Matrix[19]["id"] = "37"; MC_Matrix[19]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[19]["listtypfolder"] = "6"; MC_Matrix[19]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[19]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[19]["nom"] = "Créer une actualité"; MC_Matrix[19]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[19]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_NEWS"; MC_Matrix[19]["icone"] = "actu.gif"; MC_Matrix[19]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'7','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[19]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[20] = new Array(); MC_Matrix[20]["id"] = "44"; MC_Matrix[20]["listtypnode"] = "1,13"; MC_Matrix[20]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[20]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[20]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[20]["nom"] = "Créer une enquête"; MC_Matrix[20]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[20]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_AUDIT"; MC_Matrix[20]["icone"] = "I_AUDIT.gif"; MC_Matrix[20]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'14','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[20]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[21] = new Array(); MC_Matrix[21]["id"] = "39"; MC_Matrix[21]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[21]["listtypfolder"] = "7"; MC_Matrix[21]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[21]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[21]["nom"] = "Créer un évènement"; MC_Matrix[21]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[21]["codeintitule"] = "CREATE_FILE_EVENT"; MC_Matrix[21]["icone"] = "I_EVENT.gif"; MC_Matrix[21]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'10','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[21]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[22] = new Array(); MC_Matrix[22]["id"] = "10006"; MC_Matrix[22]["listtypnode"] = "1,106"; MC_Matrix[22]["listtypfolder"] = "106"; MC_Matrix[22]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[22]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[22]["nom"] = "Créer une fiche Slider"; MC_Matrix[22]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[22]["codeintitule"] = "Ajouter une fiche Slider"; MC_Matrix[22]["icone"] = "100004_fiche.gif"; MC_Matrix[22]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'106','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[22]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[23] = new Array(); MC_Matrix[23]["id"] = "10004"; MC_Matrix[23]["listtypnode"] = "1,104"; MC_Matrix[23]["listtypfolder"] = "104"; MC_Matrix[23]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[23]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[23]["nom"] = "Créer une fiche Produit"; MC_Matrix[23]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[23]["codeintitule"] = "Ajouter une fiche Produit"; MC_Matrix[23]["icone"] = "100004_fiche.gif"; MC_Matrix[23]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'104','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[23]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[24] = new Array(); MC_Matrix[24]["id"] = "10005"; MC_Matrix[24]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[24]["listtypfolder"] = "0,1"; MC_Matrix[24]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[24]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[24]["nom"] = "Créer une fiche menu"; MC_Matrix[24]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[24]["codeintitule"] = "AJouter une fiche menu"; MC_Matrix[24]["icone"] = "100005_fiche.gif"; MC_Matrix[24]["actionJS"] = "liencreatenode({id},'105','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[24]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[25] = new Array(); MC_Matrix[25]["id"] = "40"; MC_Matrix[25]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[25]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[25]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[25]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[25]["nom"] = "Modifier"; MC_Matrix[25]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[25]["codeintitule"] = "EDIT_THIS"; MC_Matrix[25]["icone"] = "n_a_edit.gif"; MC_Matrix[25]["actionJS"] = "lienedit({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[25]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[26] = new Array(); MC_Matrix[26]["id"] = "13"; MC_Matrix[26]["listtypnode"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[26]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[26]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[26]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[26]["nom"] = "Modifier"; MC_Matrix[26]["listdroits"] = "2"; MC_Matrix[26]["codeintitule"] = "EDIT_THIS"; MC_Matrix[26]["icone"] = "n_a_edit.gif"; MC_Matrix[26]["actionJS"] = "lienedit({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[26]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[27] = new Array(); MC_Matrix[27]["id"] = "51"; MC_Matrix[27]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[27]["listtypfolder"] = "+,-2,-3,-4,-8,-9,-10,-11"; MC_Matrix[27]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[27]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[27]["nom"] = "Vérifier le référencement"; MC_Matrix[27]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[27]["codeintitule"] = "CHECK_SEO"; MC_Matrix[27]["icone"] = "I_VERIFIER_REFERENCEMENT_24.png"; MC_Matrix[27]["actionJS"] = "liencheckseo({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[27]["condition"] = "!INTRASH,!ISALIAS"; MC_Matrix[28] = new Array(); MC_Matrix[28]["id"] = "52"; MC_Matrix[28]["listtypnode"] = "+,-6,-9,-11,-15,-16,-17,-18"; MC_Matrix[28]["listtypfolder"] = "+,-2,-3,-4,-8,-9,-10,-11"; MC_Matrix[28]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[28]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[28]["nom"] = "Gérer le référencement"; MC_Matrix[28]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[28]["codeintitule"] = "EDIT_SEO"; MC_Matrix[28]["icone"] = "I_GERER_REFENRENCEMENT_24x2.png"; MC_Matrix[28]["actionJS"] = "lieneditseo({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[28]["condition"] = "!INTRASH,!ISALIAS"; MC_Matrix[29] = new Array(); MC_Matrix[29]["id"] = "999"; MC_Matrix[29]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[29]["listtypfolder"] = "1"; MC_Matrix[29]["listtypnodeparent"] = "+,-13"; MC_Matrix[29]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[29]["nom"] = "Droit Racines"; MC_Matrix[29]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[29]["codeintitule"] = "RIGHTS_THIS"; MC_Matrix[29]["icone"] = "groupe.gif"; MC_Matrix[29]["actionJS"] = "liendroits({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[29]["condition"] = "!INTRASH;ISADMINISAGRI"; MC_Matrix[30] = new Array(); MC_Matrix[30]["id"] = "14"; MC_Matrix[30]["listtypnode"] = "+,-15,-16,-18,-18"; MC_Matrix[30]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[30]["listtypnodeparent"] = "+,-13"; MC_Matrix[30]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[30]["nom"] = "Droit"; MC_Matrix[30]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[30]["codeintitule"] = "RIGHTS_THIS"; MC_Matrix[30]["icone"] = "groupe.gif"; MC_Matrix[30]["actionJS"] = "liendroits({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[30]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[31] = new Array(); MC_Matrix[31]["id"] = "49"; MC_Matrix[31]["listtypnode"] = "-,13,14,15,18,18,10"; MC_Matrix[31]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[31]["listtypnodeparent"] = "+,-13"; MC_Matrix[31]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[31]["nom"] = "Audit Rules"; MC_Matrix[31]["listdroits"] = "2,3"; MC_Matrix[31]["codeintitule"] = "RIGHTS_AUDIT_THIS"; MC_Matrix[31]["icone"] = "groupe.gif"; MC_Matrix[31]["actionJS"] = "liendroitsaudit({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[31]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[32] = new Array(); MC_Matrix[32]["id"] = "15"; MC_Matrix[32]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[32]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[32]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[32]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[32]["nom"] = "Copier"; MC_Matrix[32]["listdroits"] = "1,2,3"; MC_Matrix[32]["codeintitule"] = "COPY_THIS"; MC_Matrix[32]["icone"] = "copier.gif"; MC_Matrix[32]["actionJS"] = "liencopiefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[32]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[33] = new Array(); MC_Matrix[33]["id"] = "16"; MC_Matrix[33]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[33]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[33]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[33]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[33]["nom"] = "Annuler la copie de cet élément"; MC_Matrix[33]["listdroits"] = "1,2,3"; MC_Matrix[33]["codeintitule"] = "COPY_CANCEL"; MC_Matrix[33]["icone"] = "n_a_copier.gif"; MC_Matrix[33]["actionJS"] = "liencopieficheannule({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[33]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[34] = new Array(); MC_Matrix[34]["id"] = "17"; MC_Matrix[34]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[34]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[34]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[34]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[34]["nom"] = "Annuler la coupe de cet élément"; MC_Matrix[34]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[34]["codeintitule"] = "CUT_CANCEL"; MC_Matrix[34]["icone"] = "n_a_coupe_annule.gif"; MC_Matrix[34]["actionJS"] = "liencoupeficheannule({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[34]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[35] = new Array(); MC_Matrix[35]["id"] = "18"; MC_Matrix[35]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[35]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[35]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[35]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[35]["nom"] = "Couper"; MC_Matrix[35]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[35]["codeintitule"] = "CUT_THIS"; MC_Matrix[35]["icone"] = "n_a_coupe.gif"; MC_Matrix[35]["actionJS"] = "liencoupefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[35]["condition"] = ""; MC_Matrix[36] = new Array(); MC_Matrix[36]["id"] = "19"; MC_Matrix[36]["listtypnode"] = "1,13,14,15,18"; MC_Matrix[36]["listtypfolder"] = "+,-2"; MC_Matrix[36]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[36]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[36]["nom"] = "Coller les éléments copiés"; MC_Matrix[36]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[36]["codeintitule"] = "COPY_IN"; MC_Matrix[36]["icone"] = "n_a_colle_in.gif"; MC_Matrix[36]["actionJS"] = "liencollecopiefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[36]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[37] = new Array(); MC_Matrix[37]["id"] = "20"; MC_Matrix[37]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[37]["listtypfolder"] = "2"; MC_Matrix[37]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[37]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[37]["nom"] = "Coller les éléments copiés dans la corbeille"; MC_Matrix[37]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[37]["codeintitule"] = "COPY_IN"; MC_Matrix[37]["icone"] = "n_a_colle_in.gif"; MC_Matrix[37]["actionJS"] = "liencollecopiefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[37]["condition"] = ""; MC_Matrix[38] = new Array(); MC_Matrix[38]["id"] = "21"; MC_Matrix[38]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[38]["listtypfolder"] = "2"; MC_Matrix[38]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[38]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[38]["nom"] = "Coller les éléments coupés dans la corbeille"; MC_Matrix[38]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[38]["codeintitule"] = "CUT_IN"; MC_Matrix[38]["icone"] = "n_a_colle_in.gif"; MC_Matrix[38]["actionJS"] = "liencollecoupefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[38]["condition"] = ""; MC_Matrix[39] = new Array(); MC_Matrix[39]["id"] = "22"; MC_Matrix[39]["listtypnode"] = "1,13,14,15,18,10"; MC_Matrix[39]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[39]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[39]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[39]["nom"] = "Coller les éléments coupés"; MC_Matrix[39]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[39]["codeintitule"] = "CUT_IN"; MC_Matrix[39]["icone"] = "n_a_colle_in.gif"; MC_Matrix[39]["actionJS"] = "liencollecoupefiche({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[39]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[40] = new Array(); MC_Matrix[40]["id"] = "23"; MC_Matrix[40]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[40]["listtypfolder"] = "+,-2,-1"; MC_Matrix[40]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[40]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[40]["nom"] = "Coller dessous les éléments copiés"; MC_Matrix[40]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[40]["codeintitule"] = "COPY_AFTER"; MC_Matrix[40]["icone"] = "n_a_colle_under.gif"; MC_Matrix[40]["actionJS"] = "liencollecopiedessous({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[40]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[41] = new Array(); MC_Matrix[41]["id"] = "24"; MC_Matrix[41]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[41]["listtypfolder"] = "+,-1"; MC_Matrix[41]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[41]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[41]["nom"] = "Coller dessous les éléments coupés"; MC_Matrix[41]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[41]["codeintitule"] = "CUT_AFTER"; MC_Matrix[41]["icone"] = "n_a_colle_under.gif"; MC_Matrix[41]["actionJS"] = "liencollecoupedessous({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[41]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[42] = new Array(); MC_Matrix[42]["id"] = "25"; MC_Matrix[42]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[42]["listtypfolder"] = "+,-2"; MC_Matrix[42]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[42]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[42]["nom"] = "Annuler les éléments copiés"; MC_Matrix[42]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[42]["codeintitule"] = "COPY_CANCELALL"; MC_Matrix[42]["icone"] = "n_a_copier.gif"; MC_Matrix[42]["actionJS"] = "lienannulecopieall({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[42]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[43] = new Array(); MC_Matrix[43]["id"] = "26"; MC_Matrix[43]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[43]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[43]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[43]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[43]["nom"] = "Annuler les éléments coupés"; MC_Matrix[43]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[43]["codeintitule"] = "CUT_CANCELALL"; MC_Matrix[43]["icone"] = "n_a_coupe_annule.gif"; MC_Matrix[43]["actionJS"] = "lienannulecoupeall({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[43]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[44] = new Array(); MC_Matrix[44]["id"] = "27"; MC_Matrix[44]["listtypnode"] = "+,-1"; MC_Matrix[44]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[44]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[44]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[44]["nom"] = "Créer un alias"; MC_Matrix[44]["listdroits"] = "1,2,3"; MC_Matrix[44]["codeintitule"] = "ALIAS_THIS"; MC_Matrix[44]["icone"] = "n_a_alias_plus.gif"; MC_Matrix[44]["actionJS"] = "lienajoutealias({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[44]["condition"] = "!INTRASH,!ISALIAS"; MC_Matrix[45] = new Array(); MC_Matrix[45]["id"] = "28"; MC_Matrix[45]["listtypnode"] = "+,-1"; MC_Matrix[45]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[45]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[45]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[45]["nom"] = "Annuler la création de l'alias"; MC_Matrix[45]["listdroits"] = "1,2,3"; MC_Matrix[45]["codeintitule"] = "ALIAS_CANCEL"; MC_Matrix[45]["icone"] = "n_a_alias_annule.gif"; MC_Matrix[45]["actionJS"] = "lienajoutealiasannule({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[45]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[46] = new Array(); MC_Matrix[46]["id"] = "34"; MC_Matrix[46]["listtypnode"] = "+,-1"; MC_Matrix[46]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[46]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[46]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[46]["nom"] = "Créer un alias"; MC_Matrix[46]["listdroits"] = "1,2,3"; MC_Matrix[46]["codeintitule"] = "ALIAS_THIS"; MC_Matrix[46]["icone"] = "n_a_alias_plus.gif"; MC_Matrix[46]["actionJS"] = "lienajoutealias({iddefault},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[46]["condition"] = "!INTRASH,ISALIAS"; MC_Matrix[47] = new Array(); MC_Matrix[47]["id"] = "29"; MC_Matrix[47]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[47]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[47]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[47]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[47]["nom"] = "Annuler la création d'alias"; MC_Matrix[47]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[47]["codeintitule"] = "ALIAS_CANCELALL"; MC_Matrix[47]["icone"] = "n_a_alias_annule.gif"; MC_Matrix[47]["actionJS"] = "lienannuleallalias({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[47]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[48] = new Array(); MC_Matrix[48]["id"] = "30"; MC_Matrix[48]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[48]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[48]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[48]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[48]["nom"] = "Faire les alias ici"; MC_Matrix[48]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[48]["codeintitule"] = "ALIAS_IN"; MC_Matrix[48]["icone"] = "n_a_colle_in.gif"; MC_Matrix[48]["actionJS"] = "liencollealias({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[48]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[49] = new Array(); MC_Matrix[49]["id"] = "35"; MC_Matrix[49]["listtypnode"] = "4"; MC_Matrix[49]["listtypfolder"] = "+"; MC_Matrix[49]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[49]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[49]["nom"] = "Envoyer en mailing"; MC_Matrix[49]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[49]["codeintitule"] = "SEND_MAILING"; MC_Matrix[49]["icone"] = "mailing.gif"; MC_Matrix[49]["actionJS"] = "liensendmailing({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[49]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[50] = new Array(); MC_Matrix[50]["id"] = "31"; MC_Matrix[50]["listtypnode"] = "1"; MC_Matrix[50]["listtypfolder"] = "2"; MC_Matrix[50]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[50]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[50]["nom"] = "Vider la corbeille"; MC_Matrix[50]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[50]["codeintitule"] = "DELETE_EMPTYTRASH"; MC_Matrix[50]["icone"] = "poubelle.gif"; MC_Matrix[50]["actionJS"] = "liensuppr_intrash({id},'1.2','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[50]["condition"] = ""; MC_Matrix[51] = new Array(); MC_Matrix[51]["id"] = "32"; MC_Matrix[51]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[51]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[51]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[51]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[51]["nom"] = "Supprimer"; MC_Matrix[51]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[51]["codeintitule"] = "DELETE_THIS"; MC_Matrix[51]["icone"] = "poubelle.gif"; MC_Matrix[51]["actionJS"] = "liensuppr({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[51]["condition"] = "!INTRASH"; MC_Matrix[52] = new Array(); MC_Matrix[52]["id"] = "33"; MC_Matrix[52]["listtypnode"] = "+"; MC_Matrix[52]["listtypfolder"] = "+,-1,-2"; MC_Matrix[52]["listtypnodeparent"] = "+"; MC_Matrix[52]["listtypfolderparent"] = "+"; MC_Matrix[52]["nom"] = "Détruire"; MC_Matrix[52]["listdroits"] = "3"; MC_Matrix[52]["codeintitule"] = "DESTROY_THIS"; MC_Matrix[52]["icone"] = "poubelle.gif"; MC_Matrix[52]["actionJS"] = "liensuppr_intrash({id},'{typnode}{typfolder}','{codeintitule}','{icone}')"; MC_Matrix[52]["condition"] = "INTRASH"; var MC_NodeRestitution = new Array(); MC_NodeRestitution["3"] = '1,13,14'; MC_NodeRestitution["106"] = '1,42,13,40,14'; MC_NodeRestitution["107"] = '1,42,13,40,14'; MC_NodeRestitution["108"] = '1,42,13,40,14'; MC_NodeRestitution["109"] = '1,42,13,40,14';